3631 N Stone Ave. Tucson, AZ 85705 520-623-0055
Gallegos Auto Sales 3631 N Stone Ave. Tucson, AZ 85705

520-623-0055

gallegosauto@yahoo.com

Monday: 9:00 am - 6:00 pm
Tuesday: 9:00 am - 6:00 pm
Wednesday: 9:00 am - 6:00 pm
Thursday: 9:00 am - 6:00 pm
Friday: 9:00 am - 6:00 pm
Saturday: 9:00 am - 6:00 pm
Sunday: Closed